Stok Kangri Via Normale dalla Stok Valley

Stok Kangri Via Normale dalla Stok Valley
Avvicinamento Descrizione
5 anni fa
6 anni fa
8 anni fa
13 anni fa
17 anni fa
Link copiato