Perti (Rocca di) – Via Avanzini-Rossa

Perti (Rocca di) – Via Avanzini-Rossa
La gita

Feta danillu, pero’ me sun ligou , per meite’, l’ tra mesa me sun sligou!
me manca u pei!, ma ti verie’ cu me vegne!,
U ghea u Cesare cu muntava e u chianava , u m’ha ciamou, pero nu se semmu visti.

Link copiato