Laura (Cima) da San Giacomo


10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
10/11/13
- jacolus
16/06/12
vallone parte bassa - Isacco
16/06/12
prati ripidi - Isacco
16/06/12
colle e cima diLaura - Isacco
16/06/12
colle - Isacco
16/06/12
la cima vista dal colle - Isacco
16/06/12
parete nord della Ciamberline - Isacco
16/06/12
vallone ricco d'arbusti - Isacco
16/06/12
ancora arbusti - Isacco