Bianca (Cima) o Cime Blanche da Chatè


12/12/14
ultimi metri - brusa
12/12/14
cima Bianca in lontananza - brusa
12/12/14
punta Tzan o Cian o...per Leo...punta Innominabile ; ) - brusa
12/12/14
salendo - brusa