Glacier (Monte) e Tour Ponton giro dei Colli Fenetre, Pontonnet, Fenis, Foussi da Dondena (2/3 gg)