Adolphe Rey (Pic) – Via Gervasutti

Adolphe Rey (Pic) – Via Gervasutti
La gita
gian62
5 16/06/2018

Crepacciata terminale chiusa. Ghiacciaio ottime condizioni

Link copiato